ទំព័រដើម

គោលការណ៍ឯកជនភាព​

យើងជានរណា

De’Longhi Group ចាត់ទុកការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ភាគីទីបី ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនថាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ហើយប្តេជ្ញាការពារភាពឯកជនរបស់ភាគីទីបីដែលបានរួមបញ្ចូល ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះអតិថិជនរបស់ខ្លួន នៅពេលធ្វើអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ហើយវាយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះសុវត្ថិភាព និងការសម្ងាត់នៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជនរបស់ខ្លួន។

ការជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះអនុវត្តចំពោះទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់ដែលប្រមូលបានដោយ De’Longhi Group (De’Longhi S.p.A., De’Longhi Appliances S.r.l. និងក្រុមហ៊ុនកូនរបស់ខ្លួន) ពីគេហទំព័ររបស់ De’Longhi Group និងប្រភពផ្សេងទៀត ហើយពិពណ៌នាអំពីរបៀបដែល De’Longhi Group ប្រើប្រាស់ និងការពារទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន។ 

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនណាដែលត្រូវបានប្រមូល

ប្រភេទទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនខាងក្រោមដែលទាក់ទងនឹងអ្នកអាចត្រូវបានប្រមូល៖

 • ទិន្នន័យទំនាក់ទំនង – ព័ត៌មានអំពីឈ្មោះ ទីកន្លែង និងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត លេខកូដពន្ធ អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ លេខទូរស័ព្ទចល័ត អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល។
 • ចំណាប់អារម្មណ៍ – ព័ត៌មានដែលអ្នកបានផ្តល់ទាក់ទងនឹងផ្នែកដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍ ឧទាហរណ៍ផលិតផលដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍។
 • ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀត – ព័ត៌មានដែលអ្នកបានផ្តល់ទាក់ទងនឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ការអប់រំ ស្ថានភាពវិជ្ជាជីវៈ។
 • ការចូលសង្គម – ព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងគណនីសង្គមរបស់អ្នក ក៏ដូចជាទិន្នន័យផ្សេងទៀតដែលអ្នកបានផ្តល់ឲ្យទៅបណ្តាញសង្គមដែលប្រើដើម្បីចូលគេហទំព័រ ដែលអាចត្រូវបានបង្ហាញដោយយោងទៅតាមចំណូលចិត្តឯកជនភាពដែលអ្នកបានកំណត់នៅលើបណ្តាញសង្គមនេះ។
 • ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ – ព័ត៌មានអំពីរបៀបដែលអ្នកប្រើគេហទំព័រ របៀបដែលអ្នកបើក ឬបញ្ជូនបន្តទំនាក់ទំនងរបស់យើង រួមទាំងព័ត៌មានដែលទទួលបានតាមរយៈខូឃី (សូមមើលគោលការណ៍ខូឃីរបស់យើង [នៅទីនេះ] ដែលគ្រប់គ្រងព័ត៌មានលម្អិត)។
របៀបដែលយើងប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។
 • De’Longhi ប្រមូល និងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងកាលៈទេសៈខាងក្រោម៖
 • ប្រសិនបើអ្នកចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង / ទាញយកកម្មវិធីរបស់យើងដើម្បីប្រើមុខងាររបស់វា តាមរយៈការចូលសង្គមផងដែរ។
 • ប្រសិនបើអ្នកទាក់ទងមកយើងដើម្បីស្នើសុំជំនួយបន្ទាប់ពីការលក់។
 • ប្រសិនបើអ្នកឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពទីផ្សាររបស់យើង ឧទាហរណ៍ នៅពេលអ្នកបំពេញកាតឆ្លើយតប ឬបញ្ជូនទិន្នន័យរបស់អ្នកតាមអ៊ីនធឺណិតនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។
 • ប្រសិនបើអ្នកបំពេញទម្រង់បែបបទនៃការចុះឈ្មោះជាក្រដាសដែលប្រមូលបានតាមវិធីផ្សេងៗ (អំឡុងពេលធ្វើបទបង្ហាញ ថ្នាក់ធ្វើម្ហូប ការផ្សព្វផ្សាយ ឬព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ)។
 • ប្រសិនបើសហក្រុមហ៊ុន ផ្សេងទៀត ក៏ដូចជាដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើងផ្តល់ទិន្នន័យអំពីអ្នកក្នុងលក្ខណៈដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត។

ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងនាមអ្នកផ្សេង អ្នកត្រូវតែប្រាកដថាពួកគេបានអានគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះជាមុនសិន។

សូមមេត្តាជួយយើងក្នុងការរក្សាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឲ្យទាន់ពេលដោយជូនដំណឹងដល់យើងអំពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ។ រាល់ការផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ឋានគួរតែទាក់ទងភ្លាមៗទៅកាន់ De’Longhi ដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង។

សម្រាប់គោលបំណងអ្វីដែលអាចប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវតែមានភាពយុត្តិធម៌ដោយមូលដ្ឋានច្បាប់មួយដែលបង្កើតឡើងដោយបទប្បញ្ញត្តិការពារទិន្នន័យដែលមានស្រាប់ ដូចដែលបានពិពណ៌នាខាងក្រោម។ 

ក) ការបង្កើត និងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចកិច្ចសន្យា និងកាតព្វកិច្ចជាលទ្ធផល រួមទាំងទំនាក់ទំនងទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម (ឧទាហរណ៍ ដើម្បីអនុវត្តសេវាកម្មក្រោយការលក់)

De’Longhi អាចដំណើរការទិន្នន័យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក ដើម្បីបង្កើត និងប្រតិបត្តិទំនាក់ទំនងតាមកិច្ចសន្យា ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មដែលបានស្នើសុំ ឬឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍ ឬការតវ៉ា។

De’Longhi ក៏អាចប្រើព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក ជាពិសេសអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក ដើម្បីផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម។

មូលដ្ឋានច្បាប់សម្រាប់ដំណើរការ៖ ការអនុវត្តកិច្ចសន្យា។

ការផ្តល់ទិន្នន័យគឺជាកាតព្វកិច្ចដើម្បីឲ្យយើងអាចគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងតាមកិច្ចសន្យា។ ក្នុងករណីដែលគ្មានទិន្នន័យ យើងនឹងមិនអាចដាក់កិច្ចសន្យាចូលជាធរមានបានទេ។

ខ) ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ និងគោលបំណងដែលពាក់ព័ន្ធយ៉ាងតឹងរឹង សម្រាប់ការចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ជាពិសេសតំបន់សុវត្ថិភាព ផងដែរតាមរយៈប្រព័ន្ធចូលសង្គម – ដើម្បីសម្រួលប្រតិបត្តិការចុះឈ្មោះដោយប្រើព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ឲ្យបណ្តាញសង្គមរបស់អ្នករួចហើយ។

De ‘Longhi អាចដំណើរការព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនង ដើម្បីឲ្យអ្នកបំពេញបែបបទចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័រ និងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចូលប្រើផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បី៖ (i) ទាញយកឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងសេវាកម្មដែលអ្នកបានទិញ។ (ii) ដំណើរការសំណើផ្សេងទៀតដែលបានធ្វើឡើងតាមរយៈគេហទំព័រ។

ការចុះឈ្មោះទៅកាន់គេហទំព័រអាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅ អ្នកស្ម័គ្រចិត្តសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់វា សូម្បីយន្តការចូលសង្គមក៏ដោយ។ តាមរបៀបនេះ អ្នកនឹងមិនចាំបាច់បញ្ចូលទិន្នន័យដែលចាំបាច់សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ (ដូចជាព័ត៌មានទំនាក់ទំនង) ដែលនឹងត្រូវបានទាក់ទងដោយបណ្តាញសង្គមតាមរយៈការចូលត្រូវបានអនុវត្ត។ សូមចំណាំថា ក្នុងករណីនេះ De’Longhi អាចដំណើរការទិន្នន័យនៃការចូលសង្គម មិនត្រឹមតែពាក់ព័ន្ធនឹងគណនីសង្គមរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀតដែលអាចបង្ហាញឲ្យឃើញតាមចំណូលចិត្តដែលអ្នកបានកំណត់ ឬយោងទៅតាមគោលការណ៍ស្តីពីភាពឯកជននៃបណ្តាញសង្គមដូចគ្នា។ ដូច្នេះហើយ យើងសូមអញ្ជើញអ្នកអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឯកជនភាពនៃបណ្តាញសង្គមរបស់អ្នកផងដែរ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីចំណូលចិត្តទាំងនេះ។

មូលដ្ឋានច្បាប់សម្រាប់ដំណើរការ៖ ការអនុវត្តកិច្ចសន្យា។ ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័រ ប្រាប់ថាអ្នកមិនមានកាតព្វកិច្ចប្រើ Social Log-In ដើម្បីបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះនោះទេ។

យោងទៅលើការចុះឈ្មោះ ក្រុមហ៊ុនក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាខ្លួនបានអនុវត្តប្រព័ន្ធ Single Sign-On ក្រោមការចុះឈ្មោះដែលធ្វើឡើងនៅលើគេហទំព័រនឹងមានសុពលភាពសម្រាប់គេហទំព័រទាំងអស់ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន ដោយយោងទៅលើម៉ាកយីហោ “De’Longhi”។ “Braun “និង” Kenwood “, ឬ www.delonghi.com, www.kenwoodworld.com, www.braunhousehold.com ។

គ) តាមរបៀបនេះ វាមិនចាំបាច់ក្នុងការផ្តល់ទិន្នន័យទំនាក់ទំនងម្តងទៀតទេ ប្រសិនបើអ្នកចុះឈ្មោះជាមួយគេហទំព័រមួយក្នុងចំណោមគេហទំព័រដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដើម្បីការពារជម្រើសដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកប្រើប្រាស់ ការយល់ព្រមណាមួយចំពោះការព្យាបាលសម្រាប់ទីផ្សារ និងបញ្ហាផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងម៉ាកយីហោ (ឧទាហរណ៍នៅលើគេហទំព័រ www.kenwoodworld.com/it) នឹងត្រូវបានប្រើសម្រាប់តែសម្ភារៈផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលទាក់ទងនឹងម៉ាកច្បាស់លាស់តែប៉ុណ្ណោះ។

ឃ) ការស្ទង់មតិអំពីការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន (អតិថិជនត្រូវពិនិត្យ)

De’Longhi អាចប្រើទិន្នន័យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើការស្ទង់មតិដែលមានគោលបំណងវាស់ស្ទង់ការពេញចិត្តរបស់អតិថិជនទាក់ទងនឹងសេវាកម្មដែលបានផ្តល់។

មូលដ្ឋានច្បាប់សម្រាប់ដំណើរការ៖ ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ និងកែលម្អគុណភាពនៃសេវាកម្មរបស់ពួកគេ។

ង) ទីផ្សារដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នក ឬជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការផ្សព្វផ្សាយ ផ្អែកលើចំណូលចិត្តរបស់អ្នកផងដែរ (យើងក៏បានបូកបញ្ចូលនូវទីផ្សារទម្រង់ផងដែរ)

De’Longhi អាចដំណើរការទិន្នន័យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីគំនិតផ្តួចផ្តើមការលក់ ផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងស្វ័យប្រវត្តិ (អ៊ីមែល សារ SMS និងឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងសាធារណៈផ្សេងៗ

។ល។) និងវិធីសាស្រ្តទំនាក់ទំនងបែបប្រពៃណី (ឧទាហរណ៍តាមទូរស័ព្ទ) ដូចជា ការស្រាវជ្រាវទីផ្សារ និងការស្ទង់ស្ថិតិមតិ ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់ឲ្យយើងនូវការយល់ព្រមរបស់អ្នក និងដែនកំណត់នៃសេចក្តីប្រកាសការយល់ព្រម។

De’Longhi ក៏អាចដំណើរការទិន្នន័យទំនាក់ទំនង ចំណាប់អារម្មណ៍ និងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀតរបស់អ្នកផងដែរ ដើម្បីផ្ញើការទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យអ្នក ដោយផ្អែកលើទម្រង់អតិថិជនជាក់លាក់ដែលបានរចនាឡើងតាមចំណូលចិត្ត និងចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់ឲ្យយើងនូវការយល់ព្រមរបស់អ្នក និងដែនកំណត់នៃសេចក្តីប្រកាសការយល់ព្រម។

មូលដ្ឋានច្បាប់សម្រាប់ដំណើរការ៖ ការយល់ព្រម ឬមិនយល់ព្រមក៏ដោយ មិនប៉ះពាល់ដល់កិច្ចសន្យានោះទេ។

ការយល់ព្រមរបស់អ្នកអាចត្រូវបានដកហូតនៅពេលណាក៏បានដោយចូលទៅកាន់គណនីរបស់ខ្ញុំ >ជម្រើសទីផ្សារ

ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន De’Longhi Group ផ្សេងទៀត ដើម្បីទំនាក់ទំនងទីផ្សារ។

De’Longhi អាចទំនាក់ទំនងទិន្នន័យរបស់អ្នកទៅក្រុមហ៊ុន De’Longhi Group ផ្សេងទៀតសម្រាប់សកម្មភាពផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការវិនិច្ឆយបានចែងនៅចំណុច ក) ខ) គ) ខាងលើ។

មូលដ្ឋានច្បាប់សម្រាប់ដំណើរការ៖ ការសន្មត់នៃចំណុចដែលបានរៀបរាប់ត្រូវបានរំលឹកឡើងវិញ។

De’Longhi អាចទំនាក់ទំនងទិន្នន័យរបស់អ្នកទៅក្រុមហ៊ុន De’Longhi Group ផ្សេងទៀតសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារ និងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីគំនិតផ្តួចផ្តើមការលក់ ផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងស្វ័យប្រវត្តិ (អ៊ីមែល សារ SMS និងឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងសាធារណៈផ្សេងៗ ។ល។) និងវិធីទំនាក់ទំនងបែបប្រពៃណី។ (ឧ. តាមទូរស័ព្ទ) ដូចជា ការស្រាវជ្រាវទីផ្សារ និងការស្ទង់ស្ថិតិមតិ ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់ឲ្យយើងនូវការយល់ព្រមរបស់អ្នក និងដែនកំណត់នៃសេចក្តីប្រកាសការយល់ព្រម។

មូលដ្ឋានច្បាប់សម្រាប់ដំណើរការ៖ ការយល់ព្រម ឬមិនយល់ព្រមក៏ដោយ មិនប៉ះពាល់ដល់កិច្ចសន្យានោះទេ។

ការយល់ព្រមរបស់អ្នកអាចត្រូវបានដកហូតនៅពេលណាក៏បានដោយចូលទៅកាន់គណនីរបស់ខ្ញុំ >ជម្រើសទីផ្សារ

ច) ការអនុលោមតាមសំណើដែលមានកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់ដោយអាជ្ញាធរផ្នែកច្បាប់ដើម្បីរំសាយកាតព្វកិច្ចនៃច្បាប់ បទប្បញ្ញត្តិ ឬបទប្បញ្ញត្តិ

De Longhi ប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដើម្បីអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់។

មូលដ្ឋានច្បាប់សម្រាប់ដំណើរការ៖ កាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវតែអនុវត្តតាម។

របៀបដែលយើងរក្សាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឲ្យមានសុវត្ថិភាព

ក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់វិធានការសុវត្ថិភាពជាច្រើន ដើម្បីកែលម្អការការពារ និងរក្សាសុវត្ថិភាព សុចរិតភាព និងលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទាំងអស់ត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើម៉ាស៊ីនមេដែលមានសុវត្ថិភាពរបស់យើង (ឬនៅលើច្បាប់ចម្លងក្រដាសសុវត្ថិភាព) ឬនៅលើអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ឬដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់យើង ហើយអាចត្រូវបានចូលប្រើ និងប្រើប្រាស់ដោយផ្អែកលើស្តង់ដារ និងគោលការណ៍សុវត្ថិភាពរបស់យើង (ឬស្តង់ដារប្រហាក់ប្រហែលដែលផ្ដល់ពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ឬពាណិជ្ជកម្មដៃគូរបស់យើង) ។

វិធានការសុវត្ថិភាពដែលយើងបានអនុម័តរួមមាន:

 • ការដាក់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរលើការចូលប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដោយផ្អែកលើភាពចាំបាច់ និងសម្រាប់តែគោលបំណងដែលបានទំនាក់ទំនងប៉ុណ្ណោះ។
 • ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពខ្សែក្រវាត់ ដើម្បីការពារការចូលប្រើខាងក្រៅដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។
 • ការត្រួតពិនិត្យអចិន្ត្រៃយ៍នៃការចូលប្រើប្រព័ន្ធ IT ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនខុស។
 • ការតាមដានការចូលប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយបុគ្គលិកខាងក្នុង និងការផ្ទៀងផ្ទាត់គោលបំណងដែលពាក់ព័ន្ធ។
 • ប្រើមធ្យោបាយកូដនីយកម្មតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា Secure Socket Layer (SSL) សម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងដែលទាមទារការបញ្ចូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។

កន្លែងដែលយើងផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវ (ឬអ្នកបានជ្រើសរើស) ពាក្យសម្ងាត់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចូលប្រើគេហទំព័រ កម្មវិធី ឬសេវាកម្មរបស់យើង អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការរក្សាពាក្យសម្ងាត់នេះជាការសម្ងាត់ និងសម្រាប់ការអនុលោមតាមនីតិវិធីសុវត្ថិភាពផ្សេងទៀតដែលយើងជូនដំណឹងដល់អ្នក។ សូមកុំចែករំលែកពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកជាមួយអ្នកដទៃ។

តើយើងរក្សាទុកព័ត៌មានរបស់អ្នករយៈពេលប៉ុន្មាន

យើងនឹងរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់តែរយៈពេលចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងដែលពួកគេប្រមូលបាន ឬសម្រាប់គោលបំណងដែលពាក់ព័ន្ធ និងស្របច្បាប់ផ្សេងទៀត។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការសម្រាប់គោលបំណងពីរផ្សេងគ្នា យើងនឹងរក្សាទិន្នន័យរហូតដល់គោលបំណងច្រើនជាងនេះត្រូវបានសម្រេច។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងនឹងឈប់ដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបានសម្រាប់គោលបំណងដែលរយៈពេលរក្សាទុកបានផុតកំណត់ហើយ។  

យើងកំណត់ការចូលប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកចំពោះតែបុគ្គលទាំងនោះដែលត្រូវការប្រើពួកវាសម្រាប់គោលបំណងសមស្របប៉ុណ្ណោះ។

នៅពេលដែលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមិនត្រូវបានទាមទារទៀតទេ ឬនៅពេលដែលមិនមានលក្ខខណ្ឌផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ការរក្សាទុកពួកវាទៀតទេ ពួកវានឹងត្រូវបានលាក់ទុក មិនអាចត្រឡប់វិញបានទេ (ហើយតាមរបៀបនេះអាចត្រូវបានរក្សាទុក) ឬបំផ្លាញដោយសុវត្ថិភាព។

រយៈពេលរក្សាទុកទាក់ទងនឹងគោលបំណងផ្សេងគ្នាដែលបានពិពណ៌នាខាងលើត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញដូចខាងក្រោម:

ក) ការអនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចនៃកិច្ចសន្យា៖ ទិន្នន័យដែលបានដំណើរការដើម្បីអនុលោមតាមកិច្ចសន្យាអាចត្រូវបានរក្សាទុកសម្រាប់រយៈពេលនៃកិច្ចសន្យា ហើយក្នុងករណីណាក៏ដោយដែលមិនលើសពី ១០ ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ហាដែលនៅសេសសល់រួមទាំងឯកសារគណនេយ្យ (ឧ. វិក្កយបត្រ)។

ខ) ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ និងគោលបំណងដែលទាក់ទងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងសម្រាប់ការចូលទៅកាន់គេហទំព័រ៖ ទិន្នន័យដែលបានដំណើរការសម្រាប់គោលបំណងទាំងនេះអាចត្រូវបានរក្សាទុកសម្រាប់រយៈពេលនៃកិច្ចសន្យា និងក្នុងករណីណាក៏ដោយមិនលើសពី ១០ ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ទៀត។

គ) ការស្ទង់មតិការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន៖ ទិន្នន័យដែលបានដំណើរការសម្រាប់គោលបំណងទាំងនេះអាចត្រូវបានរក្សាទុក ៥ ឆ្នាំពីការប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (លើកលែងតែកន្លែងដែលអ្នកបដិសេធមិនទទួលការទំនាក់ទំនងបន្ថែម)។

ឃ) សម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារ រួមទាំងការធ្វើទីផ្សារបម្រុង៖ ទិន្នន័យដែលបានដំណើរការសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារអាចត្រូវបានរក្សាទុករយៈពេល ៥ ឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកបានផ្តល់ការយល់ព្រមរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងនេះ (លើកលែងតែកន្លែងដែលអ្នកបដិសេធមិនទទួលការទំនាក់ទំនងបន្ថែម); សម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារដែលមានទម្រង់ ទិន្នន័យនឹងត្រូវបានរក្សាទុករយៈពេល ១២ ខែ។

ង) ក្នុងករណីមានវិវាទ៖ ប្រសិនបើវាចាំបាច់សម្រាប់ពួកយើងដើម្បីការពារខ្លួន ឬចាត់វិធានការ ឬនាំយកការទាមទារប្រឆាំងនឹងអ្នក ឬភាគីទីបី យើងអាចរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងយល់ថាចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងបែបនេះ សម្រាប់រយៈពេលដែលវាត្រូវការ។ ដើម្បីបន្តការទាមទារ។

អ្នកណាដែលយើងអាចចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបាន

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចត្រូវបានចូលប្រើដោយនិយោជិតដែលមានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវ និងដោយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ខាងក្រៅ ប្រសិនបើចាំបាច់ ជាអ្នកដំណើរការទិន្នន័យ ដែលគាំទ្រយើងក្នុងការផ្តល់សេវាកម្ម។ 

សម្រាប់គោលបំណងនៃការអនុវត្តសកម្មភាពរបស់ពួកគេ និងដើម្បីតាមដានគោលបំណងដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក៏អាចត្រូវបានចូលប្រើដោយក្រុមហ៊ុន De Longhi Group ផ្សេងទៀតផងដែរ។

ទំនាក់ទំនង

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយទាក់ទងនឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក សូមមេត្តា ឬទាក់ទងមកយើងតាមរយៈអ៊ីម៉ែល dpo.privacy@delonghigroup.com ។ 

សម្រាប់សំណួរ ឬកង្វល់នានាទាក់ទងនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឯកជនភាពបច្ចុប្បន្ន អ្នកក៏អាចចូលគេហទំព័រ De’Longhi Group នៃប្រទេសរបស់អ្នក និងដើម្បីភ្ជាប់ទៅអាសយដ្ឋានត្រឹមត្រូវ ឬអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដែលត្រូវប្រើ។

សិទ្ធិការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និងសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្តឹងនៅចំពោះមុខអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យ

តាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំ៖

 • ការចូលប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក
 • ច្បាប់ចម្លងនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកបានផ្តល់ឲ្យយើង (‘ការចល័ត’),
 • ការកែតម្រូវទិន្នន័យនៅក្នុងកម្មសិទ្ធិរបស់យើង
 • ការលុបទិន្នន័យណាមួយដែលលក្ខខណ្ឌផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ដំណើរការលែងមានទៀតហើយ
 • ដើម្បីបដិសេធការកែច្នៃសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារដោយផ្ទាល់
 • ដើម្បីលុបចោលការយល់ព្រមរបស់អ្នក ក្នុងករណីដែលដំណើរការ គឺផ្អែកលើការយល់ព្រម។
 • ដើម្បីកំណត់វិធីដែលយើងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ការអនុវត្តសិទ្ធិខាងលើ ស្ថិតក្រោមការលើកលែងមួយចំនួនដែលមានគោលបំណងការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈ (ឧ. ការទប់ស្កាត់ ឬការកំណត់អត្តសញ្ញាណឧក្រិដ្ឋកម្ម) និងផលប្រយោជន៍របស់យើង (ឧ. ការរក្សាការសម្ងាត់វិជ្ជាជីវៈ)។ ប្រសិនបើអ្នកមានបំណងចង់អនុវត្តសិទ្ធិណាមួយខាងលើ យើងនឹងពិនិត្យមើលថាអ្នកមានសិទ្ធិធ្វើដូច្នេះ ហើយជាធម្មតានឹងឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេលមួយខែ។

អាប់ដេតចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី 04/03/2019