ទំព័រដើម

ទីតាំងផ្ដល់សេវាកម្ម

Nojima Cambodia Branch03
Samdach Hun Sen Blvd, Phcum Prek Talong3, Sangkat Chak Angre Kroman Mean Chey, PP, Khan Mean Chey, Phnom Penh
Nojima Cambodia Branch03 | Samdach Hun Sen Blvd, Phcum Prek Talong3, Sangkat Chak Angre Kroman Mean Chey, PP, Khan Mean Chey, Phnom Penh | Phnom Penh |
Kofi
, Kofi, អ្នកលក់រាយតាមអ៊ីនធឺណិត
Kofi | , Kofi, អ្នកលក់រាយតាមអ៊ីនធឺណិត | អ្នកលក់រាយតាមអ៊ីនធឺណិត |
LARUE
, Larue, អ្នកលក់រាយតាមអ៊ីនធឺណិត
LARUE | , Larue, អ្នកលក់រាយតាមអ៊ីនធឺណិត | អ្នកលក់រាយតាមអ៊ីនធឺណិត |
Makro
, Makro, អ្នកលក់រាយតាមអ៊ីនធឺណិត
Makro | , Makro, អ្នកលក់រាយតាមអ៊ីនធឺណិត | អ្នកលក់រាយតាមអ៊ីនធឺណិត |
SYBazzar
, SYBazzar, អ្នកលក់រាយតាមអ៊ីនធឺណិត
SYBazzar | , SYBazzar, អ្នកលក់រាយតាមអ៊ីនធឺណិត | អ្នកលក់រាយតាមអ៊ីនធឺណិត |
AEON Mall-Branch01
St. Sothearos, Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh
AEON Mall-Branch01 | St. Sothearos, Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh | Phnom Penh |
AEON Mall-Branch02
St1003, Bayab Village, Phnom Penh Tmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh
AEON Mall-Branch02 | St1003, Bayab Village, Phnom Penh Tmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh | Phnom Penh |
Nojima Cambodia Branch01
St. Sothearos, Sangkat Tonle Basakan Chamkar Morn, Phnom Penh, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh
Nojima Cambodia Branch01 | St. Sothearos, Sangkat Tonle Basakan Chamkar Morn, Phnom Penh, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh | Phnom Penh |
Nojima Cambodia Branch02
St1003, Bayab Village, Phnom Penh Tmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh
Nojima Cambodia Branch02 | St1003, Bayab Village, Phnom Penh Tmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh | Phnom Penh |
KOONA Co., Ltd
Mao Se Tong Blvd(245), Sangkat Toul Tompong, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh
KOONA Co., Ltd | Mao Se Tong Blvd(245), Sangkat Toul Tompong, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh | Phnom Penh |
Makro Mall-Branch01
St1003, Bayab Village, Phnom Penh Tmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh
Makro Mall-Branch01 | St1003, Bayab Village, Phnom Penh Tmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh | Phnom Penh |
Chip Mong Mega Mall-271
Yothapol Khemarak Phoumin, Blvd271, Khan Mean Chey, Phnom Penh
Chip Mong Mega Mall-271 | Yothapol Khemarak Phoumin, Blvd271, Khan Mean Chey, Phnom Penh | Phnom Penh |
Home-Fix
St.245, Sangkat Toul Tompong I, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh
Home-Fix | St.245, Sangkat Toul Tompong I, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh | Phnom Penh |
HOME TOP MARKET
St.245, Sangkat Toul Tompong I, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh
HOME TOP MARKET | St.245, Sangkat Toul Tompong I, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh | Phnom Penh |
Kofi-Showroom Phnom Penh
Mao Se Tong Blvd(245), Sangkat Toul Tompong, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh
Kofi-Showroom Phnom Penh | Mao Se Tong Blvd(245), Sangkat Toul Tompong, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh | Phnom Penh |
Kofi-Showroom Battambang
St. 2, Group 8, Kampong Krobei Village, Krong Battambang, Battambang
Kofi-Showroom Battambang | St. 2, Group 8, Kampong Krobei Village, Krong Battambang, Battambang | Battambang |
Kofi-Showroom Siem Reap
River Road, Stung Boeng Dounpa Village, Sangkat Slovak, Siem Reap
Kofi-Showroom Siem Reap | River Road, Stung Boeng Dounpa Village, Sangkat Slovak, Siem Reap | Siem Reap |
Kofi-Showroom Sihanouk Ville
Phsar Leou, Krong Presh, Phsar leur, Sihanoukville
Kofi-Showroom Sihanouk Ville | Phsar Leou, Krong Presh, Phsar leur, Sihanoukville | Sihanoukville |